You are here

Service manual for Kenwood KX-7060S cassette deck

1 post / 0 new
taojiansh
taojiansh picture

Hello,  I download service manual of Kenwood KX-7060S cassette deck here.But it is part , not full .
Kenwood KX-7060S cassette deck sold in Europe is also called Kenwood KX-7060S?
Would you help me .
Best Regards!
Tao Jian